برگزاری دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

 | تاریخ ارسال: 1397/2/5 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی
 
خانم مهناز سقانژادطهرانی دانشجوی دکتری شیمی تجزیه، در تاریخ 16/2/1397 از رساله دکتری خودتحت عنوان" تهیه و شناسایی چارچوب فلز- آلی MIL-68(Al) با رویکردی متفاوت جهت حذف آلاینده­های آلی رنگی از منابع آبی و کاربرد کمومتری برای طراحی آزمایش و اندازه­گیری در بافت­های پیچیده " با راهنمایی آقای دکتر روح­اله زارع دورابی دفاع خواهدکرد.
استاد راهنمای اول: آقای دکتر روح ­اله زارع دورابی
استاد مشاور: خانم دکتر آزاده تجردی
هیات داوران: آقای دکتر طاهر علیزاده- آقای دکتر سیدرضا یوسفی- آقای دکتر منصور انبیاء و آقای دکتر علی غفاری­نژاد
  این جلسه ساعت11:30 روز یکشنبه16/2/1397 در سالن کنفرانس دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.
چکیده: چارچوب­ فلز- آلی MIL-68(Al) به روش بازروانی و با اعمال کمی اصلاحات در مسیر سنتز و فعالسازی تهیه و مشخصه­یابی گردید. سپس به عنوان بستری مساعد برای مطالعه رفتار جذبی دو رنگینه کاتیونی متیلن­آبی و رودامین­ب در محلول­های یکتایی و مخلوط به کار­برده شد. به منظور تحلیل فرآیند حذف رنگینه­ها در سیستم ناپیوسته و تأثیر متغیرهای مختلف بر بهره حذف از روش­های یک متغیر در زمان و نیز روش طراحی آزمایش استفاده گردید. بیشینه ظرفیت جذب لانگمویر برای رنگینه­های متیلن­آبی و رودامین­ب در سیستم تک جزیی به ترتیب معادل 1734 و mg.g-1 1056 و در سیستم دوجزیی برابر 227 و mg.g-1 29 برآورد گردید. قابلیت احیاء جاذب با حلال متانول و استفاده مکرر از آن و همچنین امکان­سنجی حذف همزمان رنگینه­های نامبرده در نمونه­های حقیقی پیچیده از جمله بخش­های دیگر این مطالعه بود. در دومین مرحله از چارچوب فلز- آلی سنتز شده برای حذف همزمان دو رنگینه مالاشیت­سبز و متیلن­آبی با همپوشانی طیفی شدید استفاده شد. روش طیف­سنجی مشتقی مرتبه دوم راهکار معتبری برای تجزیه دقیق غلظت این رنگینه­ها در نمونه­های آزمایشگاهی و حتی محلول­های حقیقی بود. در سومین مرحله با هدف تأکید بر نقش ارزنده روش­های کمومتری در تجزیه نمونه­های پیچیده، اندازه­گیری همزمان سه رنگینه متیلن­سبز، متیل­نارنجی و آزوکارمین با همپوشانی طیفی شدید بررسی شد. نتایج حاصل از مطالعه سه روش طیف­سنجی مشتقی، کالیبراسیون چندمتغیره کمترین مربعات جزیی (PLS) و PLS همراه با روش پیش­پردازش علامت اورتوگونال (OSC-PLS) حاکی از برتری روش OSC-PLS نسبت به دو روش دیگر از حیث کمتر بودن میزان خطا در اندازه­گیری غلظت رنگینه­ها در نمونه­های آزمایشگاهی و حقیقی بود. در چهارمین مرحله، MIL-68(Al) با هدف تسهیل مسیر سنتز و امکان تجاری­سازی آن برای نخستین بار به روش تابش­دهی ریزموج سنتز و تأثیر متغیرهای مختلف بر خصوصیات کیفی و کمی محصول بررسی شد. نتایج حاکی از برتری قابل توجه روش تابش­دهی ریزموج از جنبه­های مختلف نظیر حصول نمونه­ای یکنواخت و با حفظ اصالت فیزیکی و شیمیایی و خلوص بیشتر طی زمان بسیار کوتاه در حدود 15 دقیقه نسبت به نمونه حاصل از 19 ساعت سنتز بازروانی و همچنین عدم هدررفت حجم زیاد آب نسبت به روش سنتی بود. کارایی MIL-68(Al) سنتز شده برای حذف همزمان دو رنگینه متیل­نارنجی و متیل­سبز با اجرای آزمون­های طراحی شده به روش طرح مرکب مرکزی- سطح پاسخ بررسی و با نمونه حاصل از روش بازروانی مقایسه شد و اطلاعات جالبی در خصوص تأثیر روش سنتز بر ساختار و گزینش­پذیری محصول نهایی بدست آمد. نتایج حاصل از مقایسه روش­های همزدن با انواع همز­ن­ها بر اهمیت چشمگیر روش فراصوتی در تسریع فرآیند حذف تأکید داشت. سنتز فیلم­های شفاف HKUST-1 و SURMOF-2 بر روی بستر کوارتز به منظور مطالعه رفتار جذبی و نفوذ سه رنگینه متیلن­آبی، نوکلار فست رد و اسید زرد 17 در محلول­های یکتایی و مخلوط با آرایه دستگاهی متفاوت و در یک سیستم پیوسته جزو بخش­های دیگر این پژوهش است که در دوره فرصت تحقیقاتی به آن پرداخته شد.
 

 

دفعات مشاهده: 1982 بار   |   دفعات چاپ: 266 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر