برگزاری دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

 | تاریخ ارسال: 1396/10/4 | 
دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

خانم مرضیه حق وردی دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ 19/10/1396 از رساله دکتری خود تحت عنوان" سنتز، شناسایی و محاسبات DFT کمپلکس های فلزی (M = Fe, Co, Ni)به عنوان کاتالیزگرهای همگن و کاربرد آن ها در اولیگومری شدن  اتیلن " با راهنمایی خانم دکتر آزاده تجردی دفاع خواهدکرد.
    استاد راهنمای اول: خانم دکتر آزاده تجردی
  استاد راهنمای دوم: -
  هیات داوران: دکتر آزاده تجردی، دکتر مهدی نکومنش حقیقی، دکتر رحمت الله رحیمی، دکتر فرانک منطقی، دکتر شهریار غمامی و دکتر نعیمه بحری
  این جلسه ساعت 10 -8  روز سه شنبه در سالن کنفرانس دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.
 
  چکیده :
 
در این مطالعه، پنج کمپلکس فلزی جدید از مشتقات 2- (H1- بنزیمیدازول-2-ایل)– فنول  )4، 18-15(HLx: x = ] آهن (II)،K2 [Fe (HL4)2Cl2]•4H2O] ،K2 [Fe (HL16)2Cl2]•H2O ، K2 [Fe (HL15)2Cl2]، [Fe(HL17)2]  و [K2[Fe(HL18)2Cl2]•(CH3OH)2 کبالت (II)، ] K2[Co(HL4)2Cl2]•H2O، K2[Co(HL16)2Cl2]•H2O، K2[Co(HL15)2Cl2]، [Co(HL17)2] و [Co(HL18)2] [ نیکل (II)، ] K2[Ni (HL4)2Cl2]•2H2O،K2[Ni (HL16)2Cl2]•2H2O، K2[Ni(HL15)2Cl2] ، K2[Ni (HL17)2Cl2]•3H2O و [Ni(HL18)2] [ سنتز و شناسایی شدند. در همه کمپلکس ها، لیگاندها از طریق یک اتم نیتروژن ایمین واتم اکسیژن فنولات  به فلز به صورت دو دندانه ای کوئوردینه شدند. ساختار ترکیبات از طریق آنالیز FT-IR، UV-Vis، 1H-, 13C- NMR،ICP  و تجزیه عنصری (CHN) شناسایی شدند. خلوص این ترکیبات از طریق دمای ذوب و TLC مشخص شد. بهینه سازی ساختار هندسی کمپلکس های مطالعه شده از طریق برنامه گوسین 2009 در سطح B3LYP/TZVP انجام شد و نتایج تجربی و تئوری برای آنالیر IR و NMR ترکیبات سازگاری رضایت بخشی داشته است. بر اساس مطالعات تجربی و تئوری، ساختار هشت وجهی شش کوئوردیناسیونی برای کمپلکس های K2 [Fe (HL4)2Cl2]•4H2O] ،K2 [Fe (HL16)2Cl2]•H2O ، K2 [Fe (HL15)2Cl2]، [K2[Fe(HL18)2Cl2]•(CH3OH)2، K2[Co(HL4)2Cl2]•H2O، K2[Co(HL16)2Cl2]•H2O، K2[Co(HL15)2Cl2]، K2[Ni (HL4)2Cl2]•2H2O،K2[Ni (HL16)2Cl2] •2H2O، K2[Ni(HL15)2Cl2]  و K2[Ni (HL17)2Cl2]•3H2O پیشنهاد شد در حالیکه کمپلکس های [Fe(HL17)2]، [Co(HL17)2] و [Co(HL18)2] ساختار هندسی چهار وجهی غیرمنتظم و کمپلکس [Ni(HL18)2] ساختار مسطح-مربع دارند. همه کمپلکس ها با دی اتیل آلومینیم کلرید(Et2AlCl)  فعال شدند، بطوریکه کمپلکس C4 وقتی دارای یک استخلاف کلر است، فعالیت بیشتری  kg. mol–1(Ni).h–1)6600 (را نشان داد. اولیگومرهای به دست آمده از کمپلکس های نیکل بطور عمده شامل دیمر و تریمر اتیلن است و گزینش پذیری بالایی برای 1- بوتن و 1- هگزن خطی دارند. کمپلکس کبالت شامل گروه های متیل در حلقه (C14) فعالیت بالایی  kg. mol–1(Co).h–1)1774( را برای اولیگومری شدن اتیلن نشان می دهد.  اولیگومرهای به دست آمده از کمپلکس های کبالت گزینش پذیری خوبی را برای 1- بوتن و 1- هگزن خطی نشان دادند. کمپلکس آهن (II) وقتی دارای استخلاف های کلر است(C12) ، بیشترین فعالیت  kg. mol–1(Fe).h–1)1686 (را نشان می دهد، همچنین کمپلکس های آهن گزینش پذیری خوبی برای 1- بوتن خطی نشان می دهند. نتایج نشان  می دهد که هر دو اثرات فضایی و الکترونی لیگاند بطور قوی بر روی فعالیت کاتالیزگری و ویژگی محصولات کاتالیزگری اثر می گذارد. مقایسه کاتالیزگرهای نیکل، کبالت و آهن همره با لیگاند مشابه، روند متفاوتی را در تغییر فعالیت نشان می دهد. این احتمالا به دلیل تفاوت در فلز مرکزی است. ویژگی های الکترونی متفاوت فلزات واسطه نقش مهمی را بر روی فعالیت کاتالیزگری بازی می کند که احتمالا منجر به تفاوت در فعالیت کاتالیزگری و توزیع محصولات می شود.
 

دفعات مشاهده: 2288 بار   |   دفعات چاپ: 297 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر