برگزاری دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

 | تاریخ ارسال: 1394/11/25 | 

دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

AWT IMAGE


آقای علیرضا آزاد دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ 94/12/11 از رساله دکتری خود تحت عنوان" سنتز و شناسایی تیتانیوم دی اکسید اصلاح شده برای کاربرد کاتالیزوری در واکنش­های حفاظت گروه عاملی الکلی و واکنش­های چند جزئی بر پایه ترکیبات کربونیلی "با راهنمایی آقای دکتر محمد قربان دکامین و خانم دکتر آزاده تجردی  دفاع خواهدکرد.

 

استاد راهنمای اول: دکتر محمد قربان دکامین

استاد راهنمای دوم: دکتر آزاده تجردی

اساتید مشاور: دکتر شهرآرا افشار و دکتر افسانه ملاحسینی

 

  هیات داوران:

داوران داخلی: دکتر محمدرضا نعیمی جمال و دکتر فرانک منطقی

داوران خارجی: دکتر فیروز مطلوبی مقدم و دکتر علیرضا محجوب

 

  این جلسه ساعت 13 روز سه شنبه 94/12/11 در اتاق کنفرانس دانشکده شیمی برگزار خواهد شد.

  چکیده:

در این پژوهش، کاتالیزگرهای تیتانیوم دی اکسید خالص و نیز آلاییده شده با آلومینیوم یا آنتیموان با درصدهای مولی مختلف با روش سل-ژل سنتز شدند. افزون بر این، کاتالیزگرهای تیتانیا سولفوریک اسید، تیتانیوم دی اکسید سولفاته شده با سولفوریک اسید یا آمونیوم سولفات با درصدهای وزنی مختلف نیز با روش سل-ژل سنتز شدند. همچنین یک نمونه کاتالیزگر ارگانوسیلیکای میان حفره تناوبی دارای تیتانیوم سنتز شد. برای تعیین ساختار کاتالیزگرها از طیف سنجی زیر قرمز، فرابنفش-مریی، انرژی پراکندگی پرتو ایکس و پراش پرتو ایکس استفاده شده است. ریخت شناسی و اندازه ذرات با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی، میکروسکوپ الکترونی عبوری و پراش پرتو ایکس مشخص شده است. مساحت سطح ویژه تیتانیوم دی اکسید سولفاته و ارگانوسیلیکای میان حفره تناوبی حاوی تیتانیوم با روش برونار، ایمت و تلر  (BET)تعیین شده است. در ادامه، کاربرد کاتالیزگر تیتانیوم دی اکسید آناتاز خالص در واکنش حفاظت گروه عاملی هیدروکسیل الکل­ها یا فنول­ها با هگزا متیل دی سیلازان برای سنتز تری متیل سایلیل اترها در دمای اتاق در حلال استونیتریل استفاده شد. کاتالیزگر­های  SO42-/TiO2/SiO2و تیتانیوم دی اکسید سولفاته شده با 20% آمونیوم سولفات برای واکنش O- آسیل­دار کردن فنول با استیک انیدرید با استفاده از روش سطح پاسخ و طراحی مختلط مرکزی برای بهینه کردن شرایط و عوامل مؤثر در واکنش (زمان، نسبت مولی و مقدار کاتالیزگر) به کار برده شده است. افزون بر این، کاتالیزگر تیتانیوم دی اکسید سولفاته شده با 20 درصد سولفوریک اسید برای واکنش استری کردن ایزوآمیل الکل با استیک اسید با استفاده از روش سطح پاسخ و طراحی مختلط مرکزی برای بهینه کردن شرایط و عوامل مؤثر در واکنش (زمان، دما، نسبت مولی و مقدار کاتالیزگر) استفاده شد. همچنین این کاتالیزگر در واکنش چند جزئی هانچ برای سنتز ترکیبات با ارزش دارویی هتروسیکلی پلی هیدرو کینولین­ها با استفاده از آلدهیدهای مختلف، بتا-کتو استرها، آمونیوم استات و 1،3-سیکلو هگزان دیون­ها در حلال اتانول تحت شرایط بازروانی بررسی شده است. کاتالیزگر ارگانوسیلیکای میان حفره تناوبی دارای تیتانیوم برای اولین بار برای واکنش اکسایش انتخاب­گر الکل­های نوع اول و نوع دوم در حضور هیدروژن پر اکسید به عنوان اکسید کننده سبز و بی خطر در حلال استونیتریل تحت شرایط بازروانی استفاده شد.


دفعات مشاهده: 2668 بار   |   دفعات چاپ: 216 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر