برگزاری دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

 | تاریخ ارسال: 1394/8/18 | 

دفاعیه دکتری در دانشکده شیمی

AWT IMAGE

خانم فاطمه فیاض جورشری دانشجوی دکتری شیمی، در تاریخ 4/9/94 از رساله­ی دکتری خود تحت عنوان " مطالعه و بررسی شیمیایی فرایند سینتیکی ترکیبات پورفیرینی به عنوان عوامل بازدارنده­ی رشد و فوتو ضد باکتری " با راهنمایی آقای دکتر رحمت اله رحیمی دفاع خواهدکرد .

استاد راهنما: دکتر رحمت اله رحیمی

اساتید مشاور: مهندس مهدی رسا و دکتر علی ملکی

هیات داوران :

داوران داخلی: دکتر آزاده تجردی و دکتر فرانک منطقی

داوران خارجی: دکتر سعید رعیتی و دکتر افسانه زنوزی

این جلسه ساعت 8 صبح روز چهارشنبه مورخ 4/9/94 در کلاس 130 دانشکده مهندسی شیمی برگزار خواهد شد.

چکیده :

اثر سه ترکیب تتراکاتیونی پورفیرینی مزو-تتراکیس( N -متیل-3-پیریدیل)پورفیرین، مزو-تتراکیس( N -متیل-4-پیریدیل)پورفیرین و مزو-تتراکیس(4- N -تری متیل آنیلینیوم)پورفیرین و ترکیب پورفیرینی خنثی مزو-تتراکیس(4-نیتروفنیل)پورفیرین به همراه ترکیب متالوپورفیرینی آن ها با فلز روی تهیه و غلظت های مختلف از این ترکیبات در برابر باکتری های گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس، باسیلوس سابتیلیس و باکتری های گرم منفی سودوموناس ائروژینوزا و اشرشیاکلی، به وسیله­ی تابش دهی با نور مریی به مدت 30 دقیقه بررسی شد.

با توجه به اثربخشی ترکیبات پورفیرینی تتراکاتیونی به عنوان (عوامل نور ـ فعال کشنده­ی باکتری) فوتو ضد باکتری، مطالعه­ ی سینتیک شیمیایی این ترکیبات در دماهای مختلف، در برابر دو نوع باکتری باسیلوس سابتیلیس و سودوموناس ائروژینوزا، بررسی و سرعت رشد باکتری ها به طور تجربی در حضور آن ها تعیین شد. پارامترهای ترمودینامیکی ( ΔG ، Δ S ، ΔH و Ea ) از اثر این ترکیبات بر روی فاز رشد باکتری ها بررسی شد.

نتایج آزمایشات تجربی نشان داد : با افزایش دما مقادیر ثابت سرعت رشد تجربی هر دو نوع باکتری افزایش می یابد و مقادیر انرژی فعال سازی تجربی موردنیاز برای رشد باکتری باسیلوس سابتیلیس و سودوموناس ائروژینوزا به ترتیب 37/47 و 46/50 کیلوژول بر مول و مقادیر ΔH و ΔG مثبت و مقادیر ΔS منفی است . با اعمال ترکیبات پورفیرینی و مطالعه­ی فاز رشد باکتری ها در دماهای مختلف، مقادیر ثابت سرعت رشد تجربی کاهش یافت؛ همچنین مقادیر ΔH و ΔG به ترتیب منفی و مثبت شد و مقادیر ΔS نیز به مقدار زیادی منفی تر شد .

با توجه به بررسی های انجام شده از اثر ترکیبات پورفیرینی بر روی فاز رشد باکتری های سودوموناس ائروژینوزا و باسیلوس سابتیلیس و تعیین پارامترهای سینتیکی و ترمودینامیکی تجربی از اثر این ترکیبات، مشخص می شود که در فاز رشد باکتری­ ها، کاهش قابل توجهی مشاهده شده است. تا حدی که می توان گفت فاز لگاریتمی یا فاز رشد به طور تقریبی در بازه ­ی زمانی مورد مطالعه به وسیله ­ی این ترکیبات حذف و یا در مدت زمان طولانی تری رخ می دهد.

از طرفی، بررسی درصد اتصال ترکیبات پورفیرینی به باکتری های مذکور مطالعه گردید.

جهت افزایش طول عمر و پایداری ترکیبات پورفیرینی تتراکاتیونی، غلظت های مختلف از این ترکیبات بر روی پارچه ­ی
پنبه ای (سلولزی) اعمال و اثر فوتو ضد باکتری این محصولات در برابر باکتری های بیماری زای سودوموناس ائروژینوزا، اشرشیاکلی و استافیلوکوکوس اورئوس بررسی شد.

جهت اثبات تولید اکسیژن یکتایی به وسیله­ ی ترکیبات پورفیرینی، اثر آن ها بر روی اکسایش نوری فنول به عنوان یک آلاینده ­ی صنعتی و شیمیایی بررسی شد.

واژه‌های کلیدی: پورفیرین تتراکاتیونی، فوتو ضد باکتری، پارچه­ی سلولزی، سینتیک شیمیایی، ترمودینامیک .دفعات مشاهده: 2994 بار   |   دفعات چاپ: 265 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر