دانشکده شیمی- تقویم آموزشی دانشکده
برنامه امتحانات

حذف تصاویر و رنگ‌ها
      برنامه امتحانات و مراقبت های نیمسال دوم98-97دانشکده شیمی                                                      
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده شیمی:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=20.7554.9508.fa
برگشت به اصل مطلب