Home Home Information Contact Site Map Library
English Site
   [صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده::
صفحه اصلی::
امور آموزش::
معرفی افراد::
امور پژوهش::
اخبار و رویدادها::
آئین نامه ها و فرمها::
تسهیلات پایگاه::
::
مناسبت ها

 
..
تقویم و فرمها
..
اخبار پژوهشی

..
دفاعیه ها
..
جستجو در پایگاه

جستجوی پیشرفته
..
آخرین مطالب سایر بخش‌ها
:: اطلاعات تماس کارشناسان گروههای آموزشی همکار در پردیس دانشگاهی
:: قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز ورودی ۱۴۰۱و۱۴۰۲
:: قابل توجه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۲
:: قابل توجه پذیرفته‌شدگان دکتری سال ۱۴۰۲ پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران
:: قابل توجه کلیه دانشجویان مشمول متقاضی خروج از کشور (تمامی مقاطع)
..
لینک های مفید

  
 
  
..
:: شرح خدمات دانشکده ::

1- وظائف کلی دانشکده

- آموزش نظری و عملی دانشجویان طبق برنامه مصوب

- انجام تحقیقات علمی در زمینه های مربوط بر حسب نیازهای اقتصادی/اجتماعی و تکنولوژی کشور در چهارچوب برنامه های دانشگاه

- تشکیل سمینارها و کنفرانسهای علمی از طریق همکاری با مقامات و واحدهای ذیربط دانشگاه

- ایجاد تسهیلات آموزشی و غیرآموزشی برای دانشجویان دانشکده

- ایجاد روابط علمی و آموزشی با متخصصین و دانشگاههای داخلی و خارجی و تبادل اعضاء هیات علمی و دانشجو از طریق همکاری با واحدهای ذیربط دانشگاه

- تأمین کادر آموزشی دانشکده و همکاری در این زمینه با سایر دانشکده ها در صورت نیاز

- انجام خدمات مختلف آموزشی، دانشجوئی و سایر خدمات با همکاری واحدهای ذیربط دانشگاه

- انجام امور کتابداری دانشکده با هماهنگی و همکاری کتابخانه مرکزی

- پیش بینی نیروی انسانی دانشکده و ارائه گزارش به مقامات ذیربط

- همکاری با دفتر برنامه، بودجه و طرح در زمینه تهیه و تنظیم برنامه ها و بودجه دانشکده

- انجام خدمات اداری و مالی دانشکده در حدود اختیارات تفویض شده و امکانات ارائه گردیده

2- وظایف رئیس دانشکده

لف- نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعداد های تحصیلی.
ب- ایجاد هماهنگی در امور آموزشی و پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده یا آموزشکده.
ج- نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیٱت علمی دانشکده یا آموزشکده.
د- ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحد های تابع دانشکده یا آموزشکده.
ه- پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده یا آموزشکده.
و- نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و ... دانشکده یا آموزشکده.
ز- ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه.
ح- بررسی صلاحیت معاونان گروه ها . اظهار نظر درباره آنان.
3- شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده ها و آموزشکده ها:
ماده 33- در هر دانشکده که دارای سه گروه آموزشی یا بیشتر باشند و همچنین در آموزشکده ها شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده و آموزشکده با این ترکیب تشکیل می شود:
الف- رئیس دانشکده یا آموزشکده .
ب- معاونان دانشکده یا آموزشکده.
ج- مدیران گروه های دانشکده یا آموزشکده به انتخاب رئیس دانشکده [یا آموزشکده] تا هفت نفر.
تبصره- هنگام طرح مسائل و موضوعات وابسته به هر گروه آموزشی، رئیس آن گروه با حق رای برای شرکت در شورا دعوت می شود.
ماده 34- وظایف شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده ها و آموزشکده ها عبترت است از:
الف- برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاونان آموزشی و پژوهشی دانشگاه ابلاغ می گردد. 
ب- تدوین سیاست های آموزشی و پژوهشی دانشکده یا آموزشکده با توجه به خط مشی آموزشی و پژوهشی دانشگاه.
ج- بررسی و تدوین طرح های آموزشی و پژوهشی دانشکده یا آموزشکده و ارجاع آنها به شورا های آموزشی و پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه.
د- بررسی و تدوین طرح های ارزشیابی فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشکده یا آموزشکده و پیشنهاد آن به شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه.
ه- هماهنگی میان گروه ها و بخش ها در ارائه دروس مشترک.
و- اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی تعلیم و تحقیق در دانشکده یا آموزشکده.
ز- بررسی و تعیین نیاز دانشکده به عضو هیٱت علمی جدید و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه برای تکمیل اعضای هیئت علمی هر گروه.
ح- پیشنهاد شرایط پذیرش دانشجو و تعیین ظرفیت پذیرش و پیشنهاد آن به معاونت آموزشی.
ط- بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد.
ی- بررسی تقاضاهای مرخصی مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه.
ک- بررسی طرح های پژوهشی اعضای هیٱت علمی و ارجاع آن به شورای پژوهشی دانشگاه.

4- گروههای آموزشی:
ماده 35- گروه آموزشی واحدی است متشکل از اعضای هیٱت علمی متخصص در یک رشته از شعب دانش بشری که در دانشکده یا آموزشکده ای دایر است و اعضای هیئت علمی هر گروه مجموعاً شورای آن گروه را تشکیل می دهند.
ماده 36- وظیفه گروه عبارت است از:
الف- هماهنگ ساختن فعالیت های آموزشی و پژوهشی در رشته مربوط.
ب- تنظیم برنامه های آموزشی که برای تدریس در آن رشته لازم است.
ج- نظارت بر نحوه ارائه دروس و برررسی و اظهار نظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سر فصل های مصوب.
د- اظهار نظر درباره ساعات تدریس و تحقیق اعضای گروه.
ه- اظهار نظر در خصوص پذیرش دانشجویان انتقالی و میهمان و تعیین کمبود واحد های درسی آنان.
و- بررسی طرح های تحقیقاتی و پیشنهاد به شورای آموزشی- پژوهشی دانشکده یا آموزشکده.
ز- اظهار نظر درباره بورس ها و ماموریت های اعضای گروه و پیشنهاد آن به شورای آموزشی پژوهشی دانشکده یا آموزشکده.
ح- پیش بینی نیاز گروه به استخدام اعضای هیٱت علمی متخصص و اظهار نظر در مورد صلاحیت علمی نامزد های استخدام برای طی مراحل قانونی.
ط- ارزیابی سالانه کار گروه برای طرح در شورای آموزشی- پژوهشی. 
ی- برنامه ریزی در مورد دروس طبق اختیاراتی که شورای عالی برنامه ریزی تفویض کرده است.
ک- بررسی و اعلام نظر برای اصلاح سر فصل ها و تجدید نظر در عنوان درس ها (از حیث اصلی یا اختیاری بودن) و هم چنین تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفت های علمی برای تصویب در شورای عالی برنامه ریزی.
تبصره 1- اظهار نظر در مورد تقاضای استخدام جدید، ارتقای اعضای هیٱت علمی، ارزیابی سالانه اعضای هیٱت علمی، بورس ها و فرصت های مطالعاتی در هر گروه به وسیله کمیته یا کمیته هایی مرکب از استادان، دانش یاران و استادیاران منتخب آن گروه که سابقه خدمت بیش تری دارند و پس از تٱیید رئیس دانشکده به عنوان عضو کمیته های تخصصی تعیین می شوند، انجام می گیرد.
تبصره 2- در دانشگاه های جدید التٱسیس و گروه هایی که تعداد اعضای هیٱت علمی استادیار و بالاتر آن ها از سه نفر کمتر باشد، بررسی موارد مندرج در تبصره 1 به عهده شورای آموزشی دانشکده است.
ماده 37- شورای هر گروه، دو تن از اعضای آن گروه را که واجد شرایط بند الف ماده 4 و حداقل در مرتبه استادیاری باشند، برای تصدی مدیریت گروه به رئیس دانشکده معرفی می کند، به پیشنهاد رئیس دانشکده و با تآیید و حکم رئیس دانشگاه، یکی از آنان به مدت دو سال به مدیریت گروه منصوب می شود و انتخاب مجدد وی بلامانع است.
تبصره- موارد استثنایی به تشخیص رئیس دانشگاه تصمیم گیری می شود.
ماده 38- معاون گروه، توسط مدیر گروه پس از تٱیید رئیس دانشکده تعیین و با حکم رئیس دانشکده یا آموزشکده منصوب می شود.
ماده 39- وظیفه مدیر گروه عبارت است از:
الف- تهیه برنامه اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی ارائه شده از طریق گروه بر اساس خط مشی شورای دانشکده با مشورت اعضای گروه قبل از شروع نیم سال تحصیلی و گزارش آن به رئیس دانشکده.
ب- ابلاغ برنامه های اجرایی وظایف آموزشی و پژوهشی و خدماتی هر یک از اعضای گروه.
ج- نظارت بر کلیه فعالیت های آموزشی و پژوهشی و خدمات گروهی.
د- تهیه جدول دروس هر نیم سال با همکاری اعضاء گروه و تسلیم آن به رئیس دانشکده.
ه- تجدید نظر مستمر در برنامه ها با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و تحولات و تسلیم این برنامه ها به مراجع ذیربط.
و- تشکیل و اداره جلسات شورای گروه و ارسال گزارش کار، مصوبات، پیشنهاد ها و نظریات جمعی گروه به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای هماهنگی اجرایی یا طی مراحل قانونی و ابلاغ بخش نامه ها و آئین نامه ها و مصوباتی که رئیس دانشکده یا آموزشکده ارسال کرده است.
ز- پیشنهاد نیاز های مالی گروه به رئیس دانشکده.
ج- انجام دادن کلیه مکاتبات رسمی گروه و پیشنهاد تهیه لوازم، کتاب ها، نشریات مورد نیاز گروه به رئیس دانشکده و یا آموزشکده.
ط- پیشنهاد طرح های پژوهشی که گروه راساً یا با همکاری گروه های دیگر آماده انجام دادن آن است به رئیس دانشکده یا آموزشکده برای تصویب در شورای پژوهشی دانشگاه.
ی- ارزیابی کار سالانه اعضای گروه و گزارش آن به رئیس دانشکده.
این آئین نامه در 39 ماده و 13 تبصره در دویست و چهل و نهمین جلسه مورخ 11 تیر 75 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب نهایی رسید.
5- اداره امور آموزش

- اجرای کلیه مقررات آموزشی از طریق برقراری ارتباط با مدیریت امور آموزش دانشگاه

- همکاری با مدیران گروههای آموزشی درتنظیم برنامه های آموزشی و ارسال برنامه فوق به رئیس دانشکده (توسط مدیران گروهها)

- ثبت نام و تعیین حذف و تغییر واحدهای درسی دانشجویان با مشارکت مدیران گروههای آموزشی و اساتید راهنما براساس مقررات کلی آموزشی

- تنظیم کارت تحصیلی دانشجویان و ارسال آن به معاونت آموزشی دانشکده

- تنظیم سیستمهای اسامی دانشجویان ورودی هر ترم و هر رشته ونمایش واحدهای اخذ شده و جمع واحدهای انتخابی

- تکمیل فرمهای مربوط به قرارداد حق التدریس استادان مطابق دستور رئیس دانشکده و ارسال آن به مدیریت آموزشی دانشگاه

- ثبت نام و برنامه ریزی دروس عمومی با هماهنگی گروهها و دانشکده های مربوطه

- کنترل تشکیل کلاسهای دانشکده ها طبق برنامه پیش بینی شده و ارسال گزارش به گروه و ریاست دانشکده

- ارسال اخطاریه به دانشجویانی که در مهلت مقرر جهت ثبت نام مراجعه ننموده اند.

-همکاری در تنظیم برنامه امتحانات با مدیران گروههای آموزشی

- برگزاری امتحانات و تنظیم گزارش از نحوه اجرای امتحانات و ثبت اسامی دانشجویانی که شرکت ننموده و یا مرتکب خلاف شده اند.

- اخذ نمرات و اوراق امتحانی در تاریخ تعیین شده و اعلام نتایج

- نگهداری سوابق تحصیلی و اوراق امتحانی مطابق برنامه زمان بندی مصوب و امحاء زائد طبق ضوابط مصوب

- اعلام اسامی دانشجویانی که مشروط و یا اخراج می شوند به ریاست دانشکده و مدیریت آموزش

- تهیه و تنظیم مدارک دانشجویان متقاضی مرخصی و ارسال آن به رئیس دانشکده جهت طرح در شورای دانشکده و ابلاغ نظرات شورا به دانشجویان

- انجام اقدامات لازم در مورد دانشجویان متقاضی انصراف دائم از تحصیل و حذف ترم و ارسال و مدارک اخذ شده به مدیریت آموزشی

- ارسال درخواست تجدیدنظر در نمره امتحانی دانشجویان متقاضی به رئیس دانشکده جهت صدور دستور مقتضی

- تهیه و صدور گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان متقاضی و ارسال یک نسخه از آن به مدیریت آموزشی

- ارسال کارت نمرات تحصیلی به امور فارغ التحصیلان و ارسال یک نسخه از آن جهت تأیید گروه مربوطه

- کنترل و بررسی وضعیت کلاسهای درسی از لحاظ کمبود وسایل آموزشی و کمک آموزشی

- سرپرستی، تنظیم برنامه کار، هدایت و نظارت بر فعالیتهای متصدیان خدمات عمومی دانشکده

-حفظ و حراست کلیه وسایل و تجهیزات مستقر در انبارهای تابعه دانشکده با همکاری گروههای آموزشی ذیربط

- ابلاغ قوانین، آئین نامه ها و بخشنامه ها و دستورات اداری به واحدها و گروههای آموزشی طبق دستور رئیس دانشکده

- انجام کلیه امور دفتری و بایگانی دانشکده

- انجام کلیه امور مربوطه به تحریرات دانشکده

- انجام سایر امور مشابه عندالزوم

- ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده به رئیس دانشکده هر سه ماه یکبار

**شرح وظایف بر حسب آئین نامه مدیریت دانشگاهها می باشد.

دفعات مشاهده: 8988 بار   |   دفعات چاپ: 1486 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 171 بار   |   0 نظر
>
تهران - میدان رسالت- خیابان هنگام - خیابان دانشگاه علم و صنعت - دانشگاه علم و صنعت ایران - دانشکده شیمی - کدپستی 1674613114
Information: Phone+98 21 77240540-50 / Letter Email Us Selected Contacts | About this site | Privacy policies | © 2007 Iran University of Science & Technology