:: پرسش‌های متداول ::
:: سولات آموزشی
# چگونه مبتوان انتقالی به دانشگاه علم وصنعت گرفت ودرصورت مهمان شدن چه معدلی رابایدکسب کردتابتوان دانشجوی این دانشگاه شد
از آموزش دانشگاه سوال نمائيد
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید - کل پرسش های متداول را ببینید